آقا پارسامون

عشق من

از روزی که صدایت در وجودم طنین انداز شد شتاب تپیدن قلبم رو به فزونی یافت امروز ثانیه ها نام تو را فریاد میزنند و من در اوج عشق خود را در پستوی زمان تنها حس نمی کنم عاشق خندیدنتم پسرم   ...
4 بهمن 1392

دو ماهگی

امروز آقا پارسامون 2 ماهه شد و رفتیم واکسنای 2 ماهگی شو زدیم مامانی خیلی ناراحت بود اما گل پسر من قویتر از این حرفاست فقط یه کوچولو گریه کرد و اینم خندیدن بعد از یه کوچولو گریه ...
18 دی 1392